آبـکـنـار مـا

مـطالـب فـرهنـگـی خـطـه زیبـای آبـکـنـار

این گویش گویای آبکناری
ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۱  کلمات کلیدی: این گویش گویا

 

 • بعضی واژه ها با کوچکترین تغییری دارای معانی متفاوتی خواهند شد، توجه فرمایید:
 1. گیفتن یعنی چیزی را با دست گرفتن مانند گرفتن دستگیره درب و همچنین به معنی صید و شکار کردن و بازداشت کردن
 2. فاگیقتن یعنی چیزی را از دست کسی گرفتن مانند گرفتن کتاب از دست شخص دیگر و همچنین حاجت گرفتن
 3. وی گیفتن یعنی چیزی را از روی چیز دیگر برداشتن مانند برداشتن اشیاء از روی زمین یا میز
 4. واگیفتن نیز یعنی برداشتن که بطور اختصاصی در مورد برداشتن آب از چاه کاربرد دارد
 5. جی گیفتن یعنی بیرون کشیدن مانند بیرون کشیدن یک چوب بلند از انبوه چوب های انباشته شده و یا چیزی را از زیر پای کسی بیرون کشیدن 

 البته جی گیفتن در مورد شروع حرکت قایق و یا خودرو هم بکار می رود

××××××××××××××××××××××××

 • در آبکنار واژه های هم معنی وجود دارند که هر یک  حالت خاصی از یک فعل را توصیف می کنند:
 1. فاکلاشتن به معنی تراشیدن افقی و سطحی
 2. دکلاشتن یعنی تراشیدن عمودی و عمقی

در اصل هر دو تراشیدن هستند

 1. فخراواسن یعنی آوار شدن از روی خستگی
 2. دخراواسن به معنی آوار شدن ساختمان و گودال یا چاه

در اصل هر دو آوار شدن هستند

 1. واشادن  برای پهن کردن زیر انداز بکار می رود مثل دوشک واشادن 
 2. دشادن برای پهن کردن رو انداز استفاده می شود مثل لحاف دشادن

در اصل هر دو پهن کردن هستند

 1. فوکودن به معنی ریختن روی زمین
 2. دوکودن یعنی ریختن در یک ظرف

در اصل هر دو برای ریختن استفاده می شوند

 1. فوگوردسن یعنی برگشتن ظرف پر
 2. واگردسن یعنی برگشتن شخص از جایی

در اصل هر دو برگشتن است

آیا کلمات فاوراشتن یا واوراشتن  و دفراشتن معانی مشابه ولی کاربرد متفاوت دارند؟

واداشتن و  واکاشتن چطور؟

آیا فرقی بین جزناسن و فوزناسن می بینید؟