واژگان گیلکی - آبکناری

لطفا" معانی لغاتی را که هنوز ترجمه نشده اند، ارسال نمایید و چنانچه موردی نیاز به اصلاح دارد به ما یادآوری کنید- با تشکر ردیف   لغت   تلفظ   معنی   مطرح کننده   مترجم 1   آب جکفتن   ab jakaftan       آبکنار ما     2   آب جیگیفتن   ab jigiftan   راه افتادن آب دهان با دیدن غذا، آب به زیر چیزی رفتن   آبکنار ما   آبکنار ما 3   آب کاکایی   ab ka ka yee   پرنده سفید رنگ که در فصل سرما زیاد دیده میشود   آبکنار ما   خانم مومنی 4   آب ووکوده خوج   ab vookudoo khooj   خوج میوه پاییزی شمال است که برای نگه داشتن آن خوج را در ظرفی ریخته وپراز آب میکنند وبامقداری نمک که در آن میریزند وبعداز یکماه قابل خوردن است که به آب وکوده خوج معروف است   آقا پیمان   خانم مومنی 5   آبشو پلا   abshoo pala   پلوآبکش   آبکنار ما   آقای عسگری 6   آپیش خان   apishkhan       آبکنار ما     7   آرناموس   arnamus   رودر بایستی   آبکنار ما   آبکنار ما 8   آزاری   azari   روانی ودمدمی مزاج را میگویند   آقا پیمان   خانم مومنی 9   آغوز   aghooz   گردو   آقا پیمان   خانم مومنی 10   آلدو   aldoo   یکی دیگر   آبکنار ما   آقای عسگری 11   آما   ama    آماس، ورم ، تورم   آبکنار ما   آقای عسگری 12   آموج   amooj    آموختن ، دست آموز   آبکنار ما   آقای عسگری 13   آنگاره   angareh   تدارک   آبکنار ما   آبکنار ما 14   آووستی   avusti    هوو، وسنی   آبکنار ما   آقای عسگری 15   ابرو   ab ro   پارو دسته کوتاه   آبکنار ما   آبکنار ما 16   اپچ   apch   بی نمک،بی مزه   آقای براری   آقای عسگری 17   اپچین   abchin    نایلون   آقای براری   آقای عسگری 18   اجار داواد   ajar davad       آبکنار ما     19   ارابه جادو   araboo jadu   جاده قدیم ماهروزه که باریک واندازه ارابه بود را میگفتند   آقا پیمان   خانم مومنی 20   اربع یا اربا   araba   خرمالوی گیلان   آبکنار ما   آقا نادر 21   ارسو   arsoo    اشک   آبکنار ما   آقای عسگری 22   ازازیل   azazil   وروجک، کنایه از بچه های شلوغ   آقا پیمان   آقا نادر 23   ازگیری   azgiri   بقول رشتیها کردخاله چوبی که بوسیله آن از چاه آب میگرفتند   آقا پیمان     24   اژدم   azhdam    شور، نمک ماهی شور   آبکنار ما   آقای عسگری 25   اسان   esan - asan   ایستادن   آبکنار ما   آقای عسگری 26   اشپران   ashparan   همان حیوان داخل نیزاره (احتمالا شبتکا)   آبکنار ما   آقای سیاوش 27   اشپل   ashpal   تخم ماهی   آبکنار ما   خانم مومنی 28   اشتاوسن   eshtavasan   شنیدن   آبکنار ما   آبکنار ما 29   اشکدن   ashkadan   شکستن   آبکنار ما   آبکنار ما 30   اشکر   ashkar   چوبهای باقیمانده از برگ درخت توت که خوراک کرم ابریشم شده   آقا پیمان   آقا نادر 31   اشکر کونی   ashkarkuni       آقا پیمان     32   اشکل   ashkal   اشکل  ته برنج بجامانده  در شالیزار است   آقا پیمان   آقای سیاوش 33   اشکود   oshkud   سرعت در سراشیبی   آبکنار ما   آبکنار ما 34   اشموخاش   oshmukhash   آرنج   آقا پیمان   آقا نادر 35   افغانه   afghaneh   ظرف ادرار بچه درگهواره که به زبان آبکناریgavare(گاواره)   آبکنار ما   آقای عسگری 36   اقدر   aghdar   اندازه   آبکنار ما   آبکنار ما 37   اگادن   egadan    انداختن   آبکنار ما   آقای عسگری 38   الابیلا یا الاپیلا   alapila   از این به بعد(آینده)   آقا پیمان   آقا نادر 39   الله تی تی   allah ti ti   ماه   آبکنار ما   آقای عسگری 40   امان   aman   آمدن   آبکنار ما   آبکنار ما 41   امرود   amrud   نوعی گلابی   آقا پیمان   خانم مومنی 42   انجامو   an ja mu   لولا   آقا پیمان   آقای سیاوش 43   انجیر ولک   anjir valk   برگ درخت انجیر   آقا پیمان   خانم مومنی 44   اودار یا وودار   odar vodar   ستون چوبی که در ساخت ایوان خانه های قدیمی به کار میرفت   آبکنار ما   آقا نادر 45   اوراغ   oragh   داس بزرگ که سرش گرد است وبرای بریدن علف وگندم بکارمیرود   آبکنار ما   خانم مومنی 46   اوشادن   oshadan   تکان دادن گهواره کودک   آبکنار ما   آبکنار ما 47   اوشتر   oshtar   آنطرف تر   آبکنار ما   آقای عسگری 48   اوشترا   oshtara   برو آن طرف تر   آبکنار ما   آقای سیاوش 49   اوشتن   oshtan    به زمین خوردن و به هواجهیدن   آبکنار ما   آقای عسگری 50   اوناف   unaf   عناب   آبکنار ما   آبکنار ما 51   اویین  

/ 0 نظر / 43 بازدید