اصطلاحات و تکیه کلام های آبکناری

اصطلاحات جدید که سرکار خانم مومنی در تاریخ 25/8/91 ارسال کرده اند:                                                                                    

 • آب که سراجور شه قورباقا ابو عطا خوانه
 • گاو دکفته بازاره مانه
 • کولوشکن خاک اشونگاه کونه خو سر فوکونه
 • تی آب بدین بازین ته پاچه بوجور فاکش
 • ماری گو نگزو قورباغااونا سوار بهه
 • عجب گاو دکفتو بازاری اسو
 • سگ وشعال میان آشتی ببسه وای به حاله امه محله کرکو وسوکولو
 • خر بو خو منت
 • اگر تو بدانی می حالو زارا ته تومانا کنی دکفی به صحرا!
 • خدا هموکس رن پئری بوکودامه رن ماره مردی هم نوکود
 • ان نیسی پیسی گونا فاچرخانین اشان معنی هر که دانه یا علی بوگویو

 

 • گمج گیل گیلی بکوده خو نخونه پیدا بکوده

یعنی: گمج (معرفترین ظرف سفالی) آنقدر گشته تا درپوش مناسب خودش را پیدا کرده

 •  بج اوزه ، گندم اوزه ، مورجویم ان وسطا اوزه

یعنی: برنج و گندم که خودنمایی می کنند حق دارند، ولی عجیب است که عدس هم تلاش می کند خودی نشان دهد

 • کونو(کهنه) خولا باقلا دونکون

یعنی: در واقع به این معنی است که مسایل و مشکلات گذشته را احیا نکن

 • گیلشا هوا خوشیا نایه

یعنی: آمدن گیلشا (پرنده ای زیبا و مهاجر) نشانه هوای خوب و آفتابی نیست

 • سوکولو خوان

یعنی: خروس خوان و کنایه از صبح سحر است

 • آش تا در آستان، پلا تا خراسان

یعنی: انرژی آش بعنوان غذا تا درب اطاق دوام دارد ولی غذایی که همراه با برنج باشد تا خراسان انرژی می دهد

 • ته گاو بامو امه همساده خانو

یعنی: گاو شما برای همسایه ما دردسر درست کرده

 • ته بوشو رایا واش بجور بامو
 • هموشو کاشال قرابا نی شه
 • غیض ( یا قهر) کولشکن به سلوسر
 • حاج محمد کرجی دودی
 • کی مرا بیچی ،من منه قربان  
 • گوسفنده غم جانا قصابه غمه پی
 • سگو شغاله میان آشتی بوبو
 • اونه دوشاب پوله مرا بهیی
 • کاشال ترسه منه  
 • سوخته جیر پلا دینیه 
 • چکوپر زنه 
 • هم از خرمای عراق دکفتیم هم از گیلان ترشو کونوس 
 • سنگ بو دریا چی کنه، کوه بادکلیوه(دخراوه) تا دریا پوره بو
 • تا تی دیلا بغض گیره، تازه خوانی توماما به
 • سد جلال نفت فاگیری یعنی داستان خریدن نفت توسط سید جلال
 • حاج محمد کرجی دوادی  یعنی بستن قایق بوسیله حاج محمد
 • از تنبلی ارمنی دوخانه آقدایی - از تنبلی ارمنی را صدا می زنه آقا دایی
 • سه لنگو سه پاچه داره - سه پایه سه تا پا دارد
 • آقا تقی ای من بج داره - آقا تقی یک من برنج دارد
 • گیلشا هوا خوشه نایه - گیلشا در هوای خوب نمی آید
 • زرزنگ خوما چو ناما  زه آن - کاری با لانه زنبور نداشته باش
 • سنگ و سوخال اوشانه سر            کربلا خاک امه سر
 • سگ خانا پوشتا کوده - سگ پشت به خونه نشسته
 • مه وینی ته وینی ، شنبه روزا ته دینی - نشان به این نشان ، روز شنبه خواهی دید.
 • نفته ماملکا خواییم چاکونیم یعنی می خواهیم با نفت فرنی درست کنیم
 • غیض ( یا قهر) کولشکن به سلوسر
 • هموشو کاشال قرابا نی شه
 • تا ته دیلا بوغض گیره، تازه خوانی توماما به
 • کوردو کودا نازا کونی، دوشاب پلا یاقا گیره
 • مایا چی بیگیفته
 • بخاری شکم بزنیم
 • چناردار کون هرگز نیبه خالی، گاهی گوهر خفته گاهی امرالی
 • وقتی فالگیر مجانیه، آدم خو کرک و کی جی ره نم فال گیره
 • آدمه تک و پهلو هم به گب  آیه
 • شوند و هفت لاکو
 • سگ سگو، ساکوده زاکم سگ

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اول

/ 0 نظر / 15 بازدید