واژگان تصویری

نکته مهم:

 تمام تصاویر از اینترنت وام گرفته شده و امیدواریم صاحبان و خالقین این آثار رضایت داشته باشند ، در غیر اینصورت و به محض اطلاع از عدم رضایت آن ها ابتدا عذر خواهی و سپس تصویر مربوطه را از وبلاگ حذف خواهیم کرد.

هیندانو 

 

 

  

 

  هوارکه

باقلا باغه علامو 

 

 

  

 حاج حاجی

چوچکا 

 

 

 

 گوکولو

سوکولو 

  

 

  شووارو

چراغ سوتکا 

 

 

  

  کون سو زن

راب و قوریشک 

  

 

 کیتلی

کوب اوفی 

 

 

 

 زرانگشت

جولوف  

 

 

 

 زوبیلکو

دارا توک زن  

 

 

 

 آلا

آلا خومو 

  

  

 الله تی تی

خرکارو 

 

 

 آبرو

آرسو 

 

  

 

 ایوراق

لبایی مایی 

 

 

 

  اشمو خاش

بج واوینی 

 

 

  ماشانی

پـــورد 

 

 

 

  کوتی

بور 

 

 

 

 نیشاسن

خیسو سونو 

 

 

 چیری

مرغ حسینی 

 

 

  قار

کارد پر 

 

 

 کشکرک

کوات 

 

 

 

 کالاگن

 

تیک 

 

 

 

 آب کاکایی

سیتی 

 

 

 کیشیم

کولی خوار  

 

 

 

 فتر

چوتمو فتر 

 

 

  جه ود

زرزنگ 

 

 

 

   واران خولی

خولی دشکن 

 

 

  خولی واش

بولوش 

 

 

 

   سونو

توم بجار  

 

 

 خرف

کجه په لو 

 

 

قابدان

هاوجوراغ 

 

 

  

 

 

  گمج و نوخون

نرخه  

 

 

 

 

  پامادار

واجام  

 

 

 

  گوزگا

دار گوزگا  

 

 

  فرنگ

لابدام 

 

 

 

سخت سوس

شول سوس  

 

 

گاو و گومبال

سنگا جورا گیر 

 

 

 

  سردی

قارماق  

 

 

 

  سیمیچکا

سورناب  

 

 

  قداره

کاشال کودو  

 

   کرجی

  کرک  

 

 

 

 کولشکن

 کی جی 

 

 

مورغانه

گاجامو  

 

 

  کویی

 

لانتی کولا  

 

  

  

  کتل

گرکه (زیر گمج)

 

 

  

/ 0 نظر / 25 بازدید