9 - آیا این ضرب المثل ها فقط در آبکنار به کار می رود؟

1- سگ سگو، ساکوده زاکم سگ

           .......یعنی چـــــــه؟

                    ........چه وقت به کار می رود؟

2- مه وینی ته وینی شنبو روزا ته دینی

3- بج اوزه، گندم اوزه، مورجویم آ وسطان اوزه

معنی این ضرب المثل اینست که شخص هر چقدر که متفاوت باشد در مواقعی باز خصلت ذاتی خود را بروز میدهد که به تربیت واصالت خانوادگی برمیگرددوبرای اصالت اشخاص بکار برده میشودوبرابر آن به فارسی فکر میکنم
اینست که زمین خوب محصولی عالی میدهد. فاطمه مومنی آبکنار

/ 3 نظر / 19 بازدید
فاطمه مومنی آبکنار

معنی این ضرب المثل اینست که شخص هر چقدر که متفاوت باشد در مواقعی باز خصلت ذاتی خود را بروز میدهد که به تربیت واصالت خانوادگی برمیگرددوبرای اصالت اشخاص بکار برده میشودوبرابر آن به فارسی فکر میکنم اینست که زمین خوب محصولی عالی میدهد.

پیمان

کوموتیل --برمانی -فرز-(ferez)-دوم بزن کتره بزن -توقسنگ -جین جیری میس-لابدان -سو -لاردام -کج -خاخاشین -قوزک -اشکر -اشکر کونی -کج واچینی -کاشال -باغ پایی -بگدم -سیمیچکا-کویی -دستامبو -کوب -پلار -خدک -چیری -کالاگن -بولوش -پینی -زرخ واش -شیند -قلمس -ورف -ورف واره -وازاره -می ناف دگلاس -می چکرو خوشک باس -مه قاقیو -امشب شایه شوان سو -میس پایی -باغ پایی -اشکل -بیندانو-بج ویچینی -بج واوینی -مرزتیمار -خیار پیسی -لو یا هیندانو لف -خیسو سونو -خولی دار -کچکرک -هشتک -کله فوکو -ای وج -دو وج -سیبو کلو -یا سوف کلو -کیشخال -دولکوتام -فاکون یا فاکین -ازگیری -ودره -نیم یار -چوچکا -اربه -مازو -اغوز -ساکوتو -ساکوتی کوتی -ثانی خولو برگو -(البته معنی بدی نداره در ورسر میرمحله و نزدیک سیاکیشیم تمام صیادان میرمحله منطقه و قرق ماهیگیری و یک ممر نیزار مخصوصی داشتند که مرحوم ثانی منطقه مخصوص داشت )که کسی نباید دران نقطه ماهی صید میکرد جز خودش --ارابو جادو -میر مالو -سالاگا-(منطقه ای در میرمحله -)--اب ووکودو خوج -تورش اش -کوندو کوش -دچر واچر -خدک -خرشو -میشدام -متکو -لانتی -گوزگا -فرنگ -سیب زیری خوج -میخاکی خوج -امرود -کفدک -انجیل ولک

بهرام رستاک

اصل بد نیکو نگردد زانکه بنیانش بد است